+421 948 392 036, +421 948 769 605   info@gardenspa.sk
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

Chlórový granulát

Jemný chlórový granulát pre vírivky

Viac detailov

5533150

Dostupnosť: NA SKLADE

15,50 € s DPH

Chlórové granule spoľahlivo vydezinfikujú vodu vo vašej vírivej vani.

Dávkovanie: Pridajte 5g chlórových granúl na m3 vody po každom kúpaní.

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže podráždiť dýchacie cesty. H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom. EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa. Nepožívať.