Servis víriviek: +421 948 769 605
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Garden SPA s.r.o. Galvaniho č. 12A 821 04, Bratislava, IČO: 47 186 089, ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.gardenspa.sk.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky alebo e-mailom). Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

6. Pri objednávaní cez internet kupujúci uvedie tieto údaje: Ak nakupuje ako súkromná osoba, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail, ak nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.

7. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky pokiaľ nie je dohodnuté inak.

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ), reklamačný protokol.

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a predajcovi a to  najneskôr do 48 hodín  od prevzatia emailom alebo telefonicky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky.

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná e-mailom na adrese  info@gardenspa.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi. Predávajúci si v takomto prípade uplatní právo na úhradu škody, nakoľko v súvislosti so zaistením tovaru mohlo dôjsť už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

6. Po záväznom potvrdení objednávky kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

7. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý obdrží spolu so zásielkou tovaru a ktorý je umiestnený aj na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci vyplní formulár, priloží ho k tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra) a na vlastné náklady odošle  do 7 pracovných dní  od prijatia tovaru, pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a vád, so všetkými štítkami na adresu predávajúceho: 
Garden Spa s.r.o.
Galvaniho č. 12A 821 04, Bratislava, www.gardenspa.sk.

3. Kupujúci má právo v rámci lehoty 7 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote  najneskôr 15 dní  od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Vrátenie úhrady realizovanej platobnou kartou (cez platobný systém CardPay)  sa uskutoční prostredníctvom banky na platobnú kartu kupujúceho.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia  vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 dní  od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim alebo prostredníctvom banky na platobnú kartu, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Pokiaľ nebude vrátený tovar spôsobilý na ďalší predaj predávajúci si vyhradzuje právo na neuznanie odstúpenia od zmluvy a tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho.

6. V prípade zrušenia zákazkovej objednávky požadujeme storno poplatok vo výške 10% z celkovej sumy.  

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
• objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
• v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

3. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare, resp. podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom čase. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru, a to buď telefonicky alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

5. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať obálku s tovarom. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

7. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

8. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

9. Predávajúci nezodpovedá ani za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VII. Cena dopravy tovaru

1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné - vrátane DPH.

2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti SDS v rámci Slovenskej republiky je účtované prepravné vypočítané na základe celkovej hmotnosti zásielky. Vo väčšine prípadov je však priemerná cena tovaru účtovaná sumou 4,7€ s dph. 

3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

VIII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom

1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu kupujúcemu bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

5. Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať, a to vo výške  30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo emailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH.

2. Kupujúci má možnosť platiť v národnej mene SR, ktorou je: EUR

3. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne  50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

6. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) pri dobierke - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí od kuriéra
b) ONLINE platobnými systémami (mimo stránok prevádzkovateľa)

- CardPay - online platba platobnými kartami (VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro)

c) pri osobnom odbere – v hotovosti alebo platobnou kartou

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne  24 mesiacov  a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom.  Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Ku každému tovaru zakúpenému na stránke  www.gardenspa.sk. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

• či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľuje, neotvára, inak nebude možné ho vymeniť)
• či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú závadu

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený.

6. Pre reklamáciu objednávky je potrebný kópia dokladu o platbe objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vyrovnanie.

7. Zakúpený tovar je nutné spolu s dokladom o kúpe zaslať späť na adresu predávajúceho. Pri vrátení musí byť tovar nepoškodený, vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

8. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Garden Spa s.r.o. Galvaniho č. 12A 821 04, Bratislava, www.gardenspa.sk.

Vírivky: Záruka zaniká, ak bola vírivka vystavená nesprávnemu, neodbornému používaniu, výmenám, opravám, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako servisný technik spoločnosti GardenSPA s.r.o., tak aj nesprávnej a neodbornej inštalácii, nevhodným chemickým vlastnostiam vody, nesprávnej údržbe a obsluhe, vyššej moci, alebo ak došlo k poškodeniu nespôsobenom spoločnosťou GardenSPA s.r.o..

Nábytok: záruka/ reklamácie sa nevzťahujú na možnú zmenu farby, trhliny a praskliny drevených častí na nábytku.  


Príklady nesprávneho a neodborného používania neobmedzene zahŕňajú:

  • poškodenie povrchu vírivky spôsobené nezakrytím vírivky ale aj nedostatočným vetraním vírivky.
  • poškodenie spôsobené nesprávnou teplotou vody vo vírivke (správne teplotné rozmedzie: 8°C – 40°C)
  • poškodenie spôsobené nesprávnym čistiacim prostriedkom ktorý môže spôsobiť rozpúšťanie/leptanie/oxidovanie povrchu vírivky
  • poškodenie spôsobené nesprávnym dávkovaním chémie do vírivky.

XI. Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovar a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.
Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.


Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke  www.gardenspa.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.02.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.